Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.2

Onderhoud van een website: het door Online Assistants inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

1.3

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Online Assistants een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

2.1

Door ondertekening van een overeenkomst met Online Assistants verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Online Assistants.

3. Offertes

3.1

Door ondertekening van een overeenkomst met Online Assistants verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3.2

Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Online Assistants zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Online Assistants, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3

Online Assistants is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:  de opdracht overeenkomst is ingevuld en ondertekend ontvangen door Online Assistants;  Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer of in overleg met en onder expliciet schriftelijke goedkeuring van Online Assistants.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1

Online Assistants zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Online Assistants het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2

Eventueel overig meerwerk wordt voor aanvang gemeld aan opdrachtgever, waarna overleg over de uitvoer van dit meerwerk plaatsvindt;

5.3

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Online Assistants aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Online Assistants zijn verstrekt, heeft Online Assistants het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4

Online Assistants is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Online Assistants is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Online Assistants kenbaar behoorde te zijn.

5.5

Online Assistants zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Online Assistants de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Duur en beëindiging

6.1

Het ontwerpen van een nieuwe website door Online Assistants voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

6.2

Online Assistants  kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Online Assistants gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

6.3

Online Assistants heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6.4

Het afnemen van SEO of linkbuilding diensten bij Online Assistants, wordt beschouwd als een verbintenis van een vooraf overeengekomen bepaald of onbepaald aantal betaalmaanden, betaaljaren of andere periodevorm waarin de periodevorm staat voor het aantal betaalmomenten in de overeenkomst. Indien er niet twee maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd, worden overeenkomsten van bepaalde duur automatisch verlengd met dezelfde periode. Overeenkomsten korter dan twaalf of vierentwintig maanden zit een opzegtermijn van twee maanden op.

6.5

Terminatie van de overeenkomst
Online Assistants heeft het recht om de overeenkomst(en) te beëindigen alsmede het recht om hiervoor een vergoeding te vragen, indien de opdrachtgever voor een periode van drie maanden of langer consequent de openstaande facturen niet betaald. Uitzonderingen zijn mogelijk van toepassing en nader verklaard in subartikel 6.5.1.

6.5.1

Vergoeding(en) en betalingsplicht

  • De opdrachtgever heeft bij elke vorm van opzegging of contractbeëindiging de plicht om de resterende openstaande facturen alsnog te betalen.

  • In toelichting op artikel 6.5 heeft Online Assistants het recht om een vergoeding te vragen voor de beëindiging van de overeenkomst met de opdrachtgever, maar kan en mag deze vergoedingsplicht ook verwerpen voor de opdrachtgever. Eis hiervoor is een schriftelijke bevestiging.

  • Online Assistants bewaart als uitvoerende partij het recht om per overeenkomst de vergoedingseis op maat te bepalen.

6.5.2

Uitkoping
Om de overeenkomst op te heffen heeft de opdrachtgever ten alle tijden de mogelijkheid om zich uit te kopen uit de overeenkomst tegen 70% van de restwaarde van het contract. De restwaarde is het totaal van kosten wat over de gehele contractperiode verrekend zal worden op de nog uit te voeren werkzaamheden. Wanneer de opdrachtgever zich uitkoopt worden de werkzaamheden ook direct gestopt.

6.6

Pauzering overeenkomst
Online Assistants bewaart het recht om op elk gewenst moment voor elke gewenste periodeduur een actieve overeenkomst te pauzeren, evenals het recht om een gepauzeerde overeenkomst op elk gewenst moment te heractiveren.

7. Levering en levertijd

7.1

Tussentijdse resultaten voor het ontwerpen van of het vernieuwen van een of meerdere website(s) worden door Online Assistants op een (tijdelijke) internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

7.2

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Online Assistants, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7.3

Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

8. Prijzen

8.1

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2

Online Assistants behoudt het recht om maximaal eens per kalenderjaar de overeengekomen prijzen van haar producten en/of diensten te verhogen met maximaal 15% ter compensatie van bijvoorbeeld – maar niet uitgesloten tot – inflatie, prijsstijgingen van leveranciers, verhoogde loonkosten, etc.

8.3

Meerwerk dat niet van tevoren is afgesproken is per eigen definitie ook meer werk, wat het onderwerp voor een aanvullende overeenkomst zal worden. De aanvullende overeenkomst is, indien akkoord door beide partijen, in eenzelfde vorm als zelfstandige overeenkomst onderhevig aan de algemene voorwaarden van Online Assistants zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst en/of op de website van Online Assistants.

9. Betaling

9.1

Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Online Assistants en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Online Assistants volgens afspraak te honoreren.

9.2

Het volgende facturatieschema wordt gehanteerd: 100% na het opleveren. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.3

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, krijgt u een herinnering. Is het verschuldigde bedrag dan nog niet voldaan, dan wordt door Online Assistants een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.4

Betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat middels overboeking wordt betaald. Bijschrijving dient te zijn geschied binnen de op de factuur vermelde termijn.

10. Copyright

10.1

Het eigendom van door Online Assistants verstrekte ideeën, concepten, vervaardigde materiaal of (proef)ontwerpen blijft van Online Assistants, en wordt na oplevering van het project en alles betaald te hebben eigendom van de opdrachtgever. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Online Assistants gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2

Online Assistants behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1

Voor zover Online Assistants bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Online Assistants op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Online Assistants of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Online Assistants.

11.2

Online Assistants is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

11.3

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Online Assistants slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Online Assistants voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12. Reclame

12.1

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Online Assistants. Indien de reclamering gegrond is zal Online Assistants deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Online Assistants binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.

12.2

Reclameringen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1

Online Assistants bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13.4

De opdrachtgever kan instemmen tot voortzetting van de overeenkomst(en) onder de voorwaarden welke golden op het punt van ondertekening van genoemde overeenkomst mits Online Assistants hier vooraf schriftelijk mee ingestemd heeft.

14. Overig

14.1

Online Assistants zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Online Assistants.

14.2

Wanneer Online Assistants bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Online Assistants is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

14.3

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Online Assistants zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

14.4

Online Assistants is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Online Assistants zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Socials:
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
[copyright]